ZOEKEN
WINKELWAGEN (0)

Geen producten in de winkelwagen.

Pim's Olifant webshopAlgemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pim’s Olifant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 76361993 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Pim’s Olifant behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 2 tot 7 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Pim’s Olifant ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Pim’s Olifant te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Pim’s Olifant te melden. Pim’s Olifant zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.

2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Pim’s Olifant het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de

ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Pim’s Olifant te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Pim’s Olifant melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Pim’s Olifant terug te sturen naar een door Pim’s Olifant vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de

kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Pim’s Olifant ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Pim’s Olifant deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Pim’s Olifant het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die Pim’s Olifant heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

2.8. Pim’s Olifant behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Pim’s Olifant of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Pim’s Olifant schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Pim’s Olifant de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Pim’s Olifant heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Prijzen

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW). Voor bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten van eur 4,95 per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor artikelen die als zogenoemde briefpost kunnen worden verstuurd (m.a.w. door de brievenbus kunnen) worden aangepaste verzendkosten berekend. Voor bestellingen onder rembours in Nederland wordt een extra toeslag in de handling- en verzendkosten van EUR 5,00 per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Pim’s Olifant, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Pim’s Olifant. Pim’s Olifant houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Pim’s Olifant respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke

gegevens.
4.3 Pim’s Olifant maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Pim’s Olifant. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Pim’s Olifant. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Pim’s Olifant over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Pim’s Olifant. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Garanties

5.1 Pim’s Olifant staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

5.2 De garantietermijn van Pim’s Olifant komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

5.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere

werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd. Offertes

6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Pim’s Olifant zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Pim’s Olifant slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Overeenkomst

7.1. Een overeenkomst tussen Pim’s Olifant en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Pim’s Olifant op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Pim’s Olifant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Pim’s Olifantgelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de

overeenkomst. Overmacht

9.1. Pim’s Olifant is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Pim’s Olifant alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3. Pim’s Olifant behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Pim’s Olifant gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Communicatie

10.1 Pim’s Olifant is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Pim’s Olifant, dan wel tussen Pim’s Olifant en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Pim’s Olifant.

Klachten
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Pim’s Olifant serieus in

behandeling worden genomen.

11.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Pim’s Olifant.

(brief of e-mail).

11.3. Pim’s Olifant zal binnen zeven (7) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Pim’s Olifant zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e- mail) berichten.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

12.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Pim’s Olifant geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12.2. Pim’s Olifant garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Pim’s Olifant geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Diversen

13.1 Indien de klant aan Pim’s Olifant schriftelijk opgave doet van een adres, is Pim’s Olifant gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Pim’s Olifant een nieuw adres heeft doorgegeven.

13.2. Pim’s Olifant is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden. Toepasselijke recht en geschillenregeling

14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pim’s Olifant is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Pim’s Olifant en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Pim’s Olifant er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare